SOCIAL

Ochrana osobných údajov a cookies

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV „COOKIES“

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov a súborov „cookies“ stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť DORIMERA s.r.o.. (ďalej len KALEDI FASHION so sídlom Černyševského 10,851 01 Bratislava, IČO: 50889800, (ďalej len “my” alebo “správcovia dát”), spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní webovej stránky www.kaledi.eu (ďalej len “webová stránka”), mobilnej aplikácie alebo aplikácie, ktorá je chápaná ako softvérová aplikácia určená na používanie na smartphonoch, tabletoch alebo iných mobilných zariadeniach (ďalej len “aplikácia”) alebo iných aplikácií, softvéru, digitálnych médií, pamäťových médií alebo funkcií súvisiacich s obchodnou značkou KALEDI na Slovensku (ďalej len “Platforma”).

Pri používaní platformy alebo zakaždým keď nám údaje poskytnete alebo je pre nás potrebné dostať sa k akýmkoľvek informáciám, ktoré nám umožňujú vás vďaka svojim charakteristikám identifikovať, ako je napríklad vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná alebo dodacia adresa , telefónne číslo, typ zariadenia alebo číslo kreditnej alebo debetnej karty atď. (ďalej len “osobné údaje”), či už na účely prehliadania, nákupu našich produktov alebo využívania našich služieb alebo funkcií, budete podliehať týmto pravidlám o ochrane osobných údajov a súboroch „cookie“. Podmienky používania a zmluvné podmienky nákupu a ostatné dokumenty citované v tomto dokumente (ďalej len “Zmluvné podmienky”) sú pre vás platné po celú dobu, preto by ste si ich mali pozorne prečítať a súhlasiť s nimi.

  1. ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Majte prosím na pamäti, že pred použitím akýchkoľvek našich služieb alebo funkcií si musíte prečítať tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov a súboroch „cookies“, ako aj Zmluvné podmienky v konkrétnej časti týkajúce sa tejto služby alebo funkcií. V každej sekcii môžete zistiť, či existujú špecifické podmienky na použitie alebo či je vyžadované špecifické spracovanie vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré môžeme na tieto účely ako správcovia dát spracovať, zahŕňajú vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu doručenia a fakturačnú adresu, podpis (pri preberaní nákupov, ktoré boli uskutočnené on-line ), hlas (v prípade zavolania na zákaznícke služby) dátum narodenia, vek, pohlavie, platobný spôsob nákupu, históriu nákupov, ID používateľa a informácie o platbe.

Neposkytovanie určitých povinných informácií môže znamenať, že nebude možné spravovať vašu registráciu ako užívateľa alebo používať určité funkcie alebo služby dostupné prostredníctvom platformy. Upozorňujeme, že správcovia dát sú oprávnení spracovávať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu s cieľom uzatvoriť asplniť podmienky kúpnej zmluvy na produkty alebo akejkoľvek inej zmluvy prostredníctvom platformy.

Používateľ (ďalej len „vy“) týmto ručí za úplnosť, pravdivosť a presnosť uvedených osobných údajov a zaväzuje sa nás bez zbytočného zdržania informovať o všetkých zmenách či úpravách. Ak ste nám poskytli osobné údaje o tretej strane, nesiete plnú zodpovednosť za jej informovanie o ich použití aj za získanie relevantného výslovného súhlasu v súlade s týmito pravidlami o ochrane osobných údajov a súboroch „cookies“. Za stratu alebo škodu spôsobenú platforme, správcom dát, či ktorejkoľvek tretej strane poskytnutím chybných, nepresných alebo neúplných informácií v registračnom formulári zodpovedá výhradne používateľ.

Správcovia dát použijú osobné údaje podľa potreby na tieto účely:

1.1 Spravovať vašu registráciu ako užívateľa platformy. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa použijú na vašu identifikáciu ako užívateľa platformy a na poskytnutie prístupu k rôznym funkciám, produktom a službám, ktoré sú vám ako registrovanému užívateľovi k dispozícii.

1.2 Uzatvorenie zmluvy, vývoj, dodržiavanie zmluvných podmienok uzatvorenej kúpnej zmluvy na produkty, ktoré ste získali, alebo inú zmluvu, ktorú ste s nami uzavreli prostredníctvom platformy. Pamätajte si prosím nasledujúce skutočnosti:

Ak si vyberiete možnosť uložiť údaje o karte, výslovne nás oprávňujete spracovať a uložiť údaje označené ako potrebné na aktiváciu a vývoj tejto funkcie. Overovacie kódy karty (CVV alebo CVC) sa použijú na vykonanie prebiehajúcej platby a neuložia sa ani sa následne nespracujú ako súčasť údajov o karte.

Udelením súhlasu s aktivovaním tejto funkcie nám umožníte automaticky vyplniť vaše údaje pri nasledujúcich nákupoch na stránke, preto ich nebudete musieť zadávať pri každom novom nákupe a uvedený obsah bude platiť a použije sa pri ďalších nákupoch.
Údaje o karte môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať v časti Môj účet. Údaje o karte ukladáme a prenášame v súlade s hlavnými normami o zachovaní dôvernosti údajov a zabezpečení kreditných a debetných kariet.

Pri používaní tejto funkcie vás môžeme z bezpečnostných dôvodov požiadať o zmenu hesla. Pri používaní stránky nezabudnite, že bezpečnosť závisí aj od primeraného používania a ukladania určitých kľúčov/hesiel.

Ak ste si kúpili darčekovú kartu, a poskytli nám osobné údaje o tretej strane, nesiete plnú zodpovednosť za jej informovanie o ich použití aj za získanie relevantného výslovného súhlasu v súlade s podmienkami používania internetových stránok aobchodnými podmienkami, vami uvedené osobné údaje tretej strany sa použijú na nasledujúce účely: (i) riadenie doručenia a/alebo overenia správneho doručenia darčekovej karty a; (ii) na reagovanie na prípadný podnet alebo návrh vás či tretej strany.

Ak máte darčekový kupón a tovar s ním spojený chcete vrátiť cez internetovú stránku, vami poskytnuté osobné údaje vo formulári o vrátení použijeme len na (a) riadenie žiadosti a spracovanie vyzdvihnutia tovaru priamo u vás, (b) vyhovenie žiadostiam spojeným s darčekovým kupónom alebo vami požadovanému vráteniu tovaru, a (c) potvrdenie prijatia vráteného tovaru a na následné zaslanie karty s kreditom vo výške vrátenej sumy cez e-mail alebo iným ekvivalentným elektronickým spôsobom.

Ak je v platforme dostupná voľba “Zmena veľkosti” a vy si vyberiete túto možnosť, zobrazí sa to vo vašom užívateľskom účte, ak pôvodnú položku, ktorú ste si zakúpili nevrátite, v súlade so stanovenými podmienkami v Zmluvných podmienkach, použijeme vaše údaje z kreditnej / debetnej karty, ktorú ste použili na zaplatenie prvej zakúpenej položky, s cieľom naúčtovať vám náklady odpovedajúce novej objednávke.

1.3. Kontaktovať vás prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS alebo iných ekvivalentných foriem elektronickej komunikácie, ako sú push upozornenia aplikácie atď., týkajúce sa aktualizácií alebo informatívnej komunikácie súvisiacej s funkciami, produktmi alebo zmluvnými službami vrátane aktualizácií zabezpečenia platformy a implementáciu.

1.4 Postarať sa a spravovať vaše požiadavky prostredníctvom dostupných kanálov služieb zákazníkom v súvislosti s platformou alebo fyzickými obchodmi a monitorovať kvalitu našich služieb.

Dĺžka trvania spracovania údajov je buď (i) lehota stanovená zákonmi; alebo (ii) obdobie 3 rokov od doručenia súhlasu s odoslaním obchodnej komunikácie alebo newsletteru; (iii) alebo do doby než príslušný účel, ktorý sa uplatňuje na konkrétne údaje, prestane existovať. Napríklad údaje týkajúce sa vašich objednávok budú spracované dovtedy, kým majú správcovia dát povinnosť uchovávať takéto údaje podľa platných zákonov a budú vymazané, keď tento zákonný účel prestane existovať.

  1. ODBER NEWSLETTERU

Ak sa prihlásite k odberu newsletteru spoločnosti DORIMERA s.r.o., budeme vám poskytovať informácie o našich produktoch a službách rôznymi spôsobmi, ako sú e-mail, alebo akékoľvek iné ekvivalentné elektronické komunikačné prostriedky (napr. SMS a podobne), ako aj prostredníctvom push upozornenia prostredníctvom aplikácie – ak ste si v mobilnom zariadení takéto upozornenia aktivovali.

Prihlásenie k oderu newsletteru spoločnosti DORIMERA s.r.o. môže tiež zahŕňať použitie osobných údajov k osobnej inzercii súvisiacej s našimi produktmi a službami prostredníctvom e-mailu, SMS alebo akéhokoľvek iného elektronického média alebo tretích strán. Tieto informácie vám môžeme poskytnúť aj prostredníctvom push upozornení z aplikácie, ak ste si ich aktivovali v mobilnom zariadení. S cieľom zlepšiť služby, ktoré vám ponúkame, môžeme použiť profilovanie (filtrovanie podľa kritérií). Týmto Vás zároveň informujeme a vy výslovne súhlasíte s tým, že osobné údaje súvisiace s vašimi nákupmi v on-line alebo fyzických obchodoch, vkusom a preferenciami môžu byť použité k analýze, k vytvoreniu užívateľských profilov, marketingovým štúdiám, prieskumom kvality ak vylepšeniu našej komunikácie so zákazníkom.

Ak ste registrovaný používateľ, preferencie o prijímaní uvedenej komunikácie si môžete upraviť prihlásením do časti MÔJ ÚČET tejto stránky a ich následným upravením.

Zároveň môžete v príslušnej časti kedykoľvek zrušiť odber noviniek.

  1. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prijatím týchto pravidiel o ochrane osobných údajov a súboroch „cookies“ výslovne potvrdzujete, že ste si plne vedomí svojich práv ako subjekt dát podľa § 28 a 29 zákona č. 122/2013 Zb. o Ochrane osobných údajov a všetky informácie podľa § 15 vyššie uvedeného zákona vám boli riadne poskytnuté. Máte právo nás písomne požiadať o poskytnutie zoznamu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, potvrdenie o tom, či sú osobné údaje spracované alebo nie, likvidáciu, zablokovanie alebo opravu vašich nesprávnych, neúplných alebo nepresných osobných údajov, o informáciu o zdroji, z ktorého získavame vaše osobné údaje.

V prípade podozrenia, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracované, máte právo podať úradu pre dohľad návrh na začatie konania ohľadne ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Správcovia dát sa zaväzujú rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a zaručiť, že môžete svoje práva uplatniť. Svoje práva môžete uplatniť na prístup, opravu, zrušenie a namietanie zaslaním e-mailu na

adresu: kaledifashion@gmail.com s uvedením dôvodu vašej žiadosti.

Ak sa rozhodnete uplatniť si uvedené práva a ak je súčasťou vami poskytnutých osobných údajov e- mailová adresa, ocenili by sme, keby ste túto špecifickú okolnosť uviedli a označili e-mailovú adresu, pri ktorej si chcete uplatniť právo na prístup, úpravu, vymazanie a namietanie.

  1. ĎALŠIE NUTNÉ POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na dosiahnutie účelov uvedených v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a súboroch „cookies“, môže byť nevyhnutné, aby spoločnosť DORIMERA s.r.o., spracovali Vaše osobné údaje pretože sa priamo podieľajú na všetkých zámeroch spoločnosti (ktorej aktivity súvisia so sektormi dekorácie, textilu, hotového oblečenia ako aj ďalších doplnkových sektorov ako je kozmetika a kožené výrobky, a vývojom a podporou obchodných činností súvisiacich s elektronickým obchodovaním) , Môže byť tiež potrebné sprístupniť vaše osobné údaje pobočkám, ktoré nám poskytujú podporné služby, ako sú finančné inštitúcie, subjekty bojujúce proti podvodom, poskytovatelia technologických, logistických, dopravných a dodávkových služieb, zákaznícke služby a / alebo služby, ktoré analyzujú transakcie uskutočnené na platforme s cieľom poskytnúť používateľom dostatočné záruky pri obchodných operáciách atď.

Za účelom zefektívnenia služieb môžu byť uvedené spoločnosti a poskytovatelia umiestnení v Spojených štátoch amerických alebo v inej krajine alebo území, nachádzajúce sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako vo vašej krajine, prípadne v štáte Európskej únie.

Prijatím týchto pravidiel o ochrane osobných údajov a súboroch „cookies“ nám výslovne povoľujete spracovávať a zdieľať vaše osobné údaje s vyššie uvedenými spoločnosťami a/ alebo prenášať vaše osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorí sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako vo vašej krajine alebo, podľa okolností, ako v Európskej únii, na účely opísané v tomto dokumente. Zároveň vás informujeme, že budeme potrebovať prístup k údajom z vašej histórie, v súvislosti s ktorými mohli iné spoločnosti pôsobiť ako správcovia dát a ktoré musíme ako správcovia dát spracovať, aby sme splnili vyššie uvedené účely ako správcovia dát a mohli vám poskytnúť kompletný servis.

Správcovia dát budú vo vzťahu k vyššie uvedeným údajom používať týchto správcov:

MENÁ SPRÁVCOV DÁT POSKYTNUTÉ SPRACOVANIE DÁT
kurier
posta
Služby súvisiace s online platobnými službami

IT

  1. Informácie o súboroch „cookies“

Na tejto internetovej stránke používame súbory „cookies“. Sú to malé textové súbory s informáciami o vašom navigovaní na stránke a ich hlavným účelom je zlepšiť váš dojem z používania stránky. Ak sa chcete dozvedieť viac o nami používaných súboroch „cookies“ a ich účele či ďalšie zaujímavé informácie, pokračujte v čítaní.

Informácie o súboroch „cookies“

Čo je súbor „cookie“?
Súbor „cookie“ je malý textový súbor s informáciami o vašej navigácii na stránke, ktorý internetová stránka ukladá do počítača, telefónu alebo iného zariadenia. Súbory „cookies“ sú potrebné na uľahčenie prehľadávania a na jeho zjednodušenie, a nijako nepoškodzujú počítač.

Hoci v týchto Pravidlách používame všeobecné označenie „súbory cookies“, keďže sú hlavným spôsobom ukladania informácií používaných stránkou, na rovnaký účel ako súbory „cookies“ sa využíva aj priestor „lokálne úložisko“ v prehľadávači. Všetky informácie uvedené v tejto časti sa zároveň vzťahujú na „lokálne úložisko“.

Na čo sa používajú súbory „cookies“ na tejto stránke?
Súbory „cookies“ sú nevyhnutnou súčasťou fungovania stránky. Hlavným účelom našich súborov „cookies“ je zlepšiť váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie vašich preferencií (jazyk, krajina, atď.) pri prehľadávaní a budúcich návštevách.
Informácie zhromaždené súbormi „cookies“ nám zároveň umožňujú vylepšovať stránku odhadovaním počtu a vzorcov používania, jej vhodnosti pre jednotlivé záujmy používateľa, rýchlejším vyhľadávaním, atď.
Príležitostne, ak ste nám na to vopred udelili informovaný súhlas, môžeme použiť súbory „cookies“, značky a podobné zariadenia na získanie informácií, ktorá nám umožnia zobraziť vám buď na našej vlastnej stránke alebo na stránke externých strán či inak, reklamu založenú na analýze vašich zvyklostí pri prehľadávaní.

Na čo sa NEpoužívajú súbory „cookies“ na tejto stránke?
V nami používaných súboroch „cookies“ neukladáme citlivé osobné informácie ako je adresa, heslo, údaje o kreditnej či debetnej karte.

Kto používa informácie uložené v súboroch „cookies“?
Informácie uložené v súboroch „cookies“ z našej stránky používame len my, s výnimkou súborov identifikovaných nižšie ako „externé súbory cookies“, ktoré používajú a riadia externé entity na poskytovanie nami požadovaných služieb zameraných na zlepšenie našich služieb a dojmu používateľa pri prezeraní stránky. Hlavné služby, na ktoré uvedené „externé súbory cookies“ používame, sú získanie prístupu k štatistikám a zaistenie vykonania platobných operácií.

Ako sa vyhnem použitiu súborov „cookies“ na tejto stránke?
Ak sa chcete vyhnúť použitiu súborov „cookies“ na stránke pri zohľadnení vyššie uvedených obmedzení, najskôr si ich používanie musíte vypnúť v prehľadávači a potom vymazať súbory „cookies“ uložené v prehľadávači spojenom s touto stránkou.
Túto možnosť môžete použiť kedykoľvek ako prevenciu používania súborov „cookies“.

Ako vypnem a predídem používaniu súborov „cookies“?
Súbory „cookies“ z tejto stránky môžete kedykoľvek obmedziť, blokovať alebo vymazať zmenou konfigurácie prehľadávača podľa nižšie uvedených krokov. Hoci má každý prehľadávač iné nastavenia, súbory „cookies“ sa zvyčajne nastavujú v ponuke „Preferencie“ alebo „Nástroje“. Viac informácií o nastavení súborov „cookies“ v prehľadávači si pozrite ponuku „Pomocník“ priamo v prehľadávači.

Presne ktoré súbory „cookies“ a na čo používa táto internetová stránka?

V tabuľke nižšie sú uvedené súbory „cookies“, značky a podobné zariadenia používané na tejto stránke, ako aj informácie o ich účele, trvaní a spravovaní (vlastnom a externom).

Identifikácia používateľa

Používajú sa na identifikovanie a overenie používateľa. Zároveň obsahujú technické údaje o používateľovej relácii, ako je napríklad čakanie na spojenie, identifikátor relácie, atď.

Počas relácie Počas relácie

Vlastné súbory „cookies“

Identifikátor relácie

Používajú sa na identifikovanie http relácie používateľa. Sú bežnou súčasťou všetkých internetových aplikácií a slúžia na identifikáciu požiadaviek používateľa počas relácie.

Vlastné súbory „cookies“

Stav navigácie

Umožňujú rozpoznať stav navigácie používateľa (začiatok relácie, prvá strana, prvý prístup, stav posúvania, stav hlasovania, atď.).

Počas relácie Počas relácie

Vlastné súbory „cookies“

Výber používateľa

Ukladajú hodnoty relácie vybraté každým používateľom, ako je obchod, jazyk, mena, produkty, veľkosť, atď.

Vlastné súbory „cookies“

Obľúbené a posledný výber

Umožňujú zapamätať si obľúbený výber používateľa (napríklad obchody) aj posledné výbery (obchody, produkty, súhlas s inštaláciou súborov „cookies“, atď.) z posledných internetovýchrelácií.

Trvalé

Vlastné súbory „cookies“

NÁKUPNÝ KOŠÍK Prokotol

Ukladajú informácie o mini nákupnom košíku, ako sú identifikačné údaje používateľa spojeného s uvedeným košíkom.

Počas relácie Počas relácie

Vlastné súbory „cookies“

Technické a personalizačné súbory „cookies“: na identifikáciu a overenie, prehľadávanie, úpravu rozhrania na mieru, obľúbené položky…

Tieto súbory „cookies“ sa používajú na identifikáciu používateľa počas relácie. Predchádzajú nutnosti opakovane sa prihlasovať, zrýchľujú niektoré procesy na stránke, pamätajú si výber počas relácie aj pri ďalších návštevách, pamätajú si stránky, ktoré ste už navštívili,atď.

SÚBORY „COOKIES“

ÚČEL

TRVANIE

SPRAVOVANIE

Umožňujú spracovanie zmien medzi zabezpečenými (https) a nezabezpečenými (http) doménami (protokole).

Vlastné súbory „cookies“

Súbory „cookies“, ktoré slúžia na analýzu navigácie

Tieto súbory „cookies“ obsahujú generické informácie o prístupe používateľa k internetovej stránke (nie samotný obsah) s cieľom poskytnúť nám súhrnné informácie o prístupoch na štatistické účely.

SÚBORY „COOKIES“

ÚČEL TRVANIE SPRAVOVANIE

Pôvod (WC_GASource)

Používajú sa na určenie pôvodu používateľa po príchode na stranu tejto internetovej stránky, napríklad ak prišiel zo strany s podrobnosťami o produkte z produktovej mriežky, z prehľadávača alebo z externej stránky.

Trvalé

Vlastné súbory „cookies“

Google Analytics
( utma, utmb,

Umožňujú sledovať stránku prostredníctvom nástroja Google Analytics, čo je služba poskytovaná Googlom určená na získavanie informácií o prístupe používateľa na stránku. Medzi niektoré z ukladaných údajov patrí: počet opakovaní a návštev používateľa na stránke, dátum prvej a poslednej návštevy, jej trvanie, strana, cez ktorú sa používateľ dostal na stránku, prehľadávač, ktorý použil na prístup na stránku alebo odkaz, na ktorý klikol, miesto na svete, odkiaľ sa používateľ pripája, atď. Konfigurácia týchto súborov „cookies“ je vopred určená službou ponúkanou Googlom a vygenerované informácie o vašom používaní stránky pošle spoločnosti Google, Inc (so sídlom v Spojených štátoch, ktorá ich uloží). Preto navrhujeme prečítať si stránku s pravidlami ochrany osobných údajov Google

utmc, utmd,

Trvalé

Externé

utmv, utmz, _ga…)

Optimizely (optimizelySegment s; optimizelyEndUserI d optimizelyPendingL ogEvents; optimizelyBuckets… )

Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, kde nájdete ďalšie informácie o súboroch „cookies“, ktoré používa, a návod, ako ich vypnúť. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za obsah ani presnosť externých internetových stránok.
Súbory „cookies“ spojené s doménou optimizely.com alebo www.optimizely.com nám umožňujú optimalizovať vzhľad, dojem a správy, a vo všeobecnosti je ich účelom zaistiť používateľovi konzistentný dojem z navigácie na našej stránke, pričom vychádzame z používania stránky používateľmi. Niektoré z údajov odložených na neskoršiu analýzu sú: počet aktualizácií, ktoré používateľ videl, informácie pre segmenty návštevníkov ako je prehľadávač, kampaň, typ mobilných zdrojov a všetky definované personalizované segmenty, atď. Konfigurácia uvedených súborov „cookies“ je vopred určená službou ponúkanou poskytovateľom Optimizely, Inc. (spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch), preto navrhujeme, aby ste si pozreli stránku https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335. Na získanie ďalších informácií o súboroch „cookies“, ktoré používa, ako aj o ich vypnutí, si pozrite nasledujúci odkaz: https://www.optimizely.com/opt_out. Upozorňujeme, že nezodpovedáme za obsah ani presnosť externých internetových stránok.

Trvalé

Externé

Súbory „cookies“ na analýzu nákupov

Tieto súbory „cookies“ umožňujú zhromažďovať informácie o zariadení, z ktorého sa na stránke nakupovalo na overenie, či transakcie ponúkajú zákazníkom dostatočné záruky. Tieto súbory „cookies“ nikdy neobsahujú citlivé informácie ako sú napríklad údaje o karte.

SÚBORY „COOKIES“

ÚČEL TRVANIE

SPRAVOVANIE

Zariadenie, cez ktoré sa nakupovalo (thx_guid)

Umožňujú identifikáciu zariadenia (počítač, telefón, atď.), z ktorého prebehol nákup na stránke, na následnú analýzu. Cieľom je môcť klientom ponúknuť dostatočné záruky pri nákupných operáciách. Informácie Trvalé uložené v týchto súboroch „cookies“ zhromažďuje kvôli analýze externá spoločnosť (Cybersource).

Externé

Táto informačná tabuľka sa bude aktualizovať čo najskôr po zmene služieb ponúkaných na stránke. Napriek tomu sa v nej dočasne nemusí zobrazovať súbory „cookies“, značka alebo podobné zariadenie ako dôsledok aktualizácie, hoci to budú vždy zariadenia s identickým účelom ako sú zariadenia uvedené v tabuľke.

Translate »